نخستين همايش ملي ميکروبيولوژي کاربردي

انجمن زيست شناسي ايران بر آن است تا با برگزاری همايش های تخصصی در شاخه های مختلف علوم زيستی در گسترش توانمندی های علمی زيست شناسان بکوشد و در اين راستا همايش ملي ميكروبيولوژي كاربردي بزودی برگزار خواهد شد. هدف از اين گردهمايی برآورد توانمندی های دانش ميکروبيولوژي در ايران، شناخت نيازها و زمينه های کاربردی در کشور، و برنامه ريزی برای حرکت های آينده است./>

محورهای اصلی ارائة يافته های علمی:   

ميکروبيولوژی و کاربرد در محيط زيست

ميکروبيولوژی و کاربرد در صنعت

ميکروبيولوژی و کاربرد در کشاورزی

ميکروبيولوژی و کاربرد در بهداشت وسلامت انسان

بخش های پيش بينی شده در همايش:

سخنرانی، ارائة پوستر، و ميزگرد

نمايشگاه کتاب های خارجی و فارسی در ميکروبيولوژی،

نمايشگاه تجهيزات آزمايشگاهی و تحقيقاتی در ميکروبيولوژی،

کارگاههای آموزشی

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به سایت انجمن زیست شناسی ایران مراجعه نمایید.

/ 0 نظر / 8 بازدید