ژنوتيپ كاپاكازئين

كاپاكازئين يكي از مهمترين پروتئين هاي شير با وزن مولكولي 19800 دالتون و 169 اسيد آمينه مي باشد. مقدار پنير توليدي در كارخانجات به طور مستقيم به خصوصيات كاپاكازئين شير بستگي دارد. بدين معني كه مايه پنير فقط كاپاكازئين را سوبسترا قرار مي دهد و آن را به دو قسمت (يك بخش كوچك كه 5 درصد كازئين اوليه را دارد و يك بخش بزرگتر به نام  پاراكاپاكازئين) تقسيم مي كند. پارا كازئينات حاصل از محلول مايه پنير در برابر يون كلسيم حساس بوده و رسوب مي كند. تجزيه كاپاكازئين باعث به هم خوردن تعادل بارهاي الكتريكي شده و به دنبال آن مهاجرت كازئينو به فاز محلول عامل اصلي و ضروري براي انعقاد شير است.

شناسايي جهش هاي موجود در ژن كاپاكازئين كه داراي 5 اگزون مي باشد با تكنيك PCR-RFLP امكان پذير مي باشد. الل B ژن كاپاكازئين كه حاصل جهش نقطه اي سيتوزين به جاي تيمين در اگزون 4 مي باشد، در شير موجب بالا رفتن راندمان تبديل شير به پنير مي شود. اين امر باعث گرديده كه دامداراني كه توليد شير آنها براي كارخانجات پنيرسازي است از اسپرمهاي با ژنوتيپ BB يا AB استفاده نمايند تا فراواني اين الل را در گله ها بالا ببرند و به مرور زمان در دامهاي آنها ژنوتيپ مفيد اين ژن افزايش يابد.

/ 1 نظر / 22 بازدید
متهم

سلام وبلاگ قشنگي داري. اميدوارم موفق باشي خوش بحالت، نه بخاطر قشنگي وبلاگت خوش بحالت، نه بخاطر زنده بودنت خوش بحالت، بخاطر آزاد بودنت بدا بحالم، چون فقط تا چند روز ديگه آزادم! اميدوارم که تو اين مدت کمي که مي تونم به وبلاگم سر بزنم، شما رو هم ببينم. در ضمن خوشحال مي شم که با هم تبادل لينک کنيم به اميد ديدار، اي انسان آزاد