کشف یک ارتباط ژنی در بزرگ شدن مغز پستانداران

نتایج یک تحقیق نشان می دهد که تغییرات در اندازه خانواده ژن در رشد مغزهای بزرگتر پستانداران از جمله انسان نقش مهمی برعهده دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان به درک تغییرات ژنتیکی که موجب می شود انسانها و سایر پستانداران مغزهای بزرگی داشته باشند یک قدم نزدیک تر شده اند. طی فرآیند رشد، گونه های مختلف پستانداران درجات مختلف رشد مغز را تجربه می کنند. یک هدف مهم زیست شناسی اعصاب درک تغییرات ژنتیکی است که مسئول این انطباقهای فوق العاده هستند. این فرآیند که براساس آن مغزهای برخی گونه ها بزرگتر می شود " Encephalization" نامگذاری شده است و دانشمندان تاکنون موفق به درک مکانیسم دقیق آن نشده اند. این معما زمانی پیچیده تر شد که رشد مغزهای بزرگتر هزینه های بالاتری هم به دنبال داشت. دکتر هامبرتو گاتیرز از دانشکده علوم حیات در دانشگاه لینکولن بریتانیا که ریاست این گروه تحقیقات را برعهده داشت ژنوم 39 گونه از پستانداران را با هدف درک بهتر چگونگی بزرگتر و پیچیده شدن بررسی کرد. در این تحقیقات دانشمندان بر اندازه خانواده های ژنها در این سه گونه متمرکز شدند. خانواده ژن گروه هایی از ژنهای مرتبط با ویژگیهای مشابه هستند که اغلب دارای کارکردهای زیست شناسی مرتبط یا مشابه هستند. دانشمندان اعتقاد دارند که تغییرات بزرگ در اندازه خانواده ژن می تواند به توضیح این که چرا گونه های مرتبط مسیرهای رشد متفاوتی دارند کمک کند. محققان یک ارتباط واضح بین افزایش اندازه مغز و گسترش خانواده ژن مرتبط با برخی عملکرهای زیست شناسی خاص پیدا کرده اند. دکتر هامبرتوگاتیرز اظهار داشت: "ما به این نتیجه رسیدیم که تنوع اندازه مغز مرتبط به تغییرات در تعدادی از ژنها در یک خانواده بزرگ ژنی یا ژنهای مرتبط است. این خانواده ژنی در ارتباطات، حرکتها و ایمنی سلولها سهیم هستند و بیان آنها به صور خاص در مغز انسان قابل مشاهده است. نتایج نشان می دهد که اندازه خانواده ژن در رشد مغز پستانداران موثر است". پستانداران به طور کلی در مقایسه با اندازه بدن خود مغزهای بزرگی دارند که این امر نشان دهنده انطباقهای پرهزینه رشد است، چرا که این مغزهای بزرگ در مقایسه با مغزهای کوچک برای کارکردن به انرژی بیشتری نیاز دارند.

منبع: خبرگزاری مهر

متن کامل مقاله

/ 0 نظر / 70 بازدید