نقص ژنتيكي Achondroplasia

                                            bulldog_1.jpg

گوساله هاي تحت تاثير اين نقص ژنتيكي داراي ستون فقرات كوتاه، فتق مغابني، پيشاني گرد و برجسته و استخوان كام شكاف دار و پاهاي خيلي كوتاه مي باشند. ژنوتيپ هموزيگوت اين نقص Bulldog، حالت هتروزيگوت Dexters و هموزيگوت هاي طبيعي Kerrys ناميده مي شوند. حدود يك چهارم از جنين هاي بولداگ بعد از مرگ در رحم مادر طي ششمين تا هشتمين ماه جنيني سقط مي شوند. اين عارضه با تجمع مقدار زيادي از مايع آمنيوتيك در رحم مادر همراه است. نحوه توارث اين عارضه به صورت نيمه غالب بوده و براي داشتن اثر كشندگي وجود دو ژن لازم مي باشد. اخيرا ارتباط 68 ريزماهواره (microsatellite) با بولداگ در استراليا بررسي شده است و مشخص گرديده است كه يك مضاعف شدن 4 جفت بازي با توالي GGCA در ژن كانديد براي بولداگ عامل اصلي اين نقص مي باشد.

مقاله های مرتبط:

Chondrodysplasia in Australian Dexter cattle

Congenital Defects in Cattle

/>

/ 1 نظر / 15 بازدید
ALI asghar movahedi

بسیار خوب است