ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: ندا فرزین - ابوالقاسم سراج - سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٥

كاپاكازئين يكي از مهمترين پروتئين هاي شير با وزن مولكولي 19800 دالتون و 169 اسيد آمينه مي باشد. مقدار پنير توليدي در كارخانجات به طور مستقيم به خصوصيات كاپاكازئين شير بستگي دارد. بدين معني كه مايه پنير فقط كاپاكازئين را سوبسترا قرار مي دهد و آن را به دو قسمت (يك بخش كوچك كه 5 درصد كازئين اوليه را دارد و يك بخش بزرگتر به نام  پاراكاپاكازئين) تقسيم مي كند. پارا كازئينات حاصل از محلول مايه پنير در برابر يون كلسيم حساس بوده و رسوب مي كند. تجزيه كاپاكازئين باعث به هم خوردن تعادل بارهاي الكتريكي شده و به دنبال آن مهاجرت كازئينو به فاز محلول عامل اصلي و ضروري براي انعقاد شير است.

شناسايي جهش هاي موجود در ژن كاپاكازئين كه داراي 5 اگزون مي باشد با تكنيك PCR-RFLP امكان پذير مي باشد. الل B ژن كاپاكازئين كه حاصل جهش نقطه اي سيتوزين به جاي تيمين در اگزون 4 مي باشد، در شير موجب بالا رفتن راندمان تبديل شير به پنير مي شود. اين امر باعث گرديده كه دامداراني كه توليد شير آنها براي كارخانجات پنيرسازي است از اسپرمهاي با ژنوتيپ BB يا AB استفاده نمايند تا فراواني اين الل را در گله ها بالا ببرند و به مرور زمان در دامهاي آنها ژنوتيپ مفيد اين ژن افزايش يابد.نويسندگان

ندا فرزین - ابوالقاسم سراج

دكتري ژنتيك و اصلاح دام


با دانشجويان


مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :